Sendika Kuruluşları

sendika

Kamu Görevlileri Sendikası Nasıl Kurulur?

Sendika Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (4688 Sayılı Kanun 6 ncı Madde)
• Tüzük,
• Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,
• Sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlik bilgileri,
• Dilekçe,
• Kurucuların kimlik bilgileri.
Konfederasyon Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (4688 Sayılı Kanun 6 ncı Madde)
• Tüzük,
• Sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararı,
• Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlik bilgileri,
• Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belge.

Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır. Şube kuruluşu tüzük hükümlerine göre yapılır.
Bildirimler ve Defter Tasdiki
• Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin kimlik bilgileri, meslek ve sendikadaki görevleri ve adreslerinin yer aldığı form,
• Tüzük değişiklikleri,
• Açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler,
• Yerleşim yeri değişikliği (5253 sayılı kanunun 23 üncü maddesi),
• Temsilcilik açma.

Bildirimler sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin Valiliklerine otuz gün içinde bildirilir.

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır. Üye kayıt defterlerinin, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere onaylatılması zorunludur.

İşçi Sendikası Nasıl Kurulur?

Sendika Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (6356 Sayılı Kanun 7 nci Madde)
• Dilekçe,
• Kuruluş tüzüğü,
• Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.
Konfederasyon Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (6356 Sayılı Kanun 7 nci Madde)
• Dilekçe,
• Kuruluş tüzüğü,
• Konfederasyon kurulması yönünde sendikalarca alınmış genel kurul kararları.

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine bu belgelerin vermesiyle tüzel kişilik kazanır.

Şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği tüzük hükümlerine göre belirlenir.
Bildirimler ve Defter Tasdiki
• Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin kimlik bilgileri,
• Açılan ve kapatılan şubeler,
• Temsilcilik açılışı,
• Yerleşim yeri değişikliği (5253 sayılı kanunun 23 üncü maddesi),
• Tüzük değişikliği.

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.

KAYNAKÇA: Dernekler Yönetmeliği